آخری تغییرؤن

بوؤز: گردسن، وامج

ويکي آخري تغييرؤنه اي ولگˇ ميئن پى بگيرين.

آخري تغىيرؤنˇ تنظيمات آخري ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ته تغییره آخري ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ رۊزˇ ميئن نۊشؤن دأن
دۊخۊسان ثبتˇ نام بؤده کارگيرؤن | دۊخۊسان ناشناس کارگيرؤن | دۊخۊسان مي دچينواچينؤن | نۊشؤن دأن رۊباتؤن | دۊخۊسان نيميزگره دچينواچينؤن | نمایش رده‌بندی صفحه‌ها | نۊشؤن دأن ویکی‌داده
تازه تغييرؤنˇ نۊشؤن دأنˇ سرأگيري ‏۱۹ ژانویه ۲۰۱۸ ‏۱۷:۰۱ˇ جي
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نؤ
اي دچينواچين ىکته تازه ولگ چاگۊده( تازه ولگؤنˇ ليسته بينين)
جؤز
اي نيميزگره دچينواچينه
ر
اي دچينواچينه ىکته رۊبات بؤده
د
ویکی‌داده دچينواچين گۊدن
(±۱۲۳)
ولگˇ حجم اي مقدار بايتˇ واويراز تغيير بؤده

‏۱۸ ژانویه ۲۰۱۸

  • (تؤفير | تاريخ) . . نؤ تی تی‏؛ ‏۲۲:۳۴ . . (+۱۱۳). .گیل (گب | ياوري‌ئن)(صفحه‌ای تازه حاوی «تی تی باهار کی آیه داران گول دهیدی کی اون به گیلکی زوان به تیتی.» ایجاد کرد) (تگؤن: دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ، مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن)

‏۱۷ ژانویه ۲۰۱۸

‏۱۶ ژانویه ۲۰۱۸

‏۱۴ ژانویه ۲۰۱۸

‏۱۳ ژانویه ۲۰۱۸